Thông tin tuyển sinh chung của Trường Đại học Bách khoa và Khoa Quản lý Dự án:
- Thông tin tuyển sinh 2016 của các ngành của Trường: http://daotao.dut.udn.vn/download/TBao_TuyenSinh_2016_ChinhThucA.pdf
- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển: http://daotao.dut.udn.vn/download//HuongDan_DangKyXetTuyen.pdf
- Website thông tin tuyển sinh của Trường: http://daotao.dut.udn.vn/ts