12-09-2018
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã chủ trì 01 đề tài NCKH cấp bộ; 16 đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng. Đã xuất bản 29 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học ngoài nước (SCI, SCIE, ISI), 41 bài báo được đăng trên tạp chí KH&CN của ĐHĐN và các tạp chí KHCN khác. Biên soạn tất cả các giáo trình giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc Khoa, trong đó xuất bản và nghiệm thu 03 giáo trình;