Trước năm 2009, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế và 9 bài báo trong nước.
International Papers
 1. Environmental protection charges for waste water in Vietnam: toward reducing pollution and raising fund, Le Thi Kim Oanh, Proceedings of the International symposium on Environmental Fiscal Reform, Circular Economy and Sustainable Development in East Asia, Kyoto, No. 2007, Page: 163 – 169, Year 2007.

Năm 2005

 1. Approaching to controlling industrial wastewater pollution efficiently and effectively: pollution charge and polluter pays principle, Le Thi Kim Oanh, KUES Monograph Series, Kyoto University, Japan, No. 20050261, Pages 1-34, Year 2005.
 2. Control industrial wastewater by sewer user charges: the case of Osaka City from environmental economic viewpoints, Le Thi Kim Oanh, KUES Monograph Series, Kyoto University, No. 20050262, Year 2005.
 3. Wastewater effluent charges: how do they work to regulate industrial wastewater pollution in practice?, Le Thi Kim Oanh, KUES Monograph Series, Kyoto University. No 20050263, Year 2005.
Domestic Papers
 1. Xây dựng chương trình tối ưu hóa theo chỉ tiêu thời gian và chi phí trên sơ đồ mạng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 30/2009. Trang: Trang 48 ÷ trang 54. Năm 2009.
 2. Phân tích rủi ro của dự án Thủy Điện ĐăcLây bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 24/2009. Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2009.
 3. Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 27/2009. Trang: Trang 27 ÷ trang 33. Năm 2009.
 4. Lựa chọn sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 38-46. Năm 2009.
 5. Tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 5. Trang: 12-19. Năm 2009.
 1. Thu phí ô nhiễm đối với nước thải công nghiệp tại các nước đang phát triển: Một số lưu ý thiết thực cho việc triển khai thực hiện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Trang: 321 - 328. Năm 2005.
 1. Hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại với vấn đề Kiểm toán nội bộ. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Ngân hàng. Số: Tháng 5. Trang: 25-26. Năm 1998.
 2. Số dư đảm phí trong hoạch định chiến lược kinh doanh. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính. Số: 10. Trang: 27-30. Năm 1998.
 3. Suy ngẫm về Kiểm toán nội bộ trong việc hoàn thiện quản lý Ngân hàng Thương mại. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Kiểm toán. Số: 2(12) - Tháng 4. Trang: 15-16. Năm 1998.