Năm 2010, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 6 bài báo, trong đó gồm 3 bài quốc tế và 3 bài báo trong nước.
International Papers
  1. An overview of fiscal reform toward sustainable development in Vietnam, Le Thi Kim Oanh, Proceedings of the Conference of the 1st Congress of East Asia Association of Environment and Resource Economics, Japan, August 2010, Pages 27 – 64, Year 2010.
  2. A Study on Characteristics of ODA (Official Development Assistance) projects in Vietnam, Do Thanh Huyen and Kim Sang-Bum, Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM), ISSN: 978-89-1-4-94500, Pages 397-399, Year 2010.
  3. A Study on the Bidding Process in Vietnam, Do Thanh Huyen and Kim Sang-Bum, Korea Society of Civil Engineers (KSCE), KSCE36, Pages 2095-2098, Year 2010. 
Domestic Papers
  1. Nghiên cứu về hệ thống thu phí ô nhiễm nước thải tại Cộng hòa Liên bang Đức và những bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách quản lý môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh và cộng sự. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 41. Trang: 29-36. Năm 2010.
  2. Bàn về áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” trong chính sách môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 186 - 194. Năm 2010.
  3. Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[36] (2010). Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2010.