Năm 2011, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 4 bài báo, trong đó gồm 2 bài quốc tế và 2 bài báo trong nước.
International Papers
  1. Greening government budget in Vietnam: Recent changes and Future challenges, Le Thi Kim Oanh and Akihisha Mori. Proceedings of the Euro-Asia experts Workshop on carbon energy tax and green fiscal reform in the context of a sustainable low carbon economy, London, UK, Nov. 2012, Year 2011.
  2. A Study on Solutions to Improve the Using of Recycled Materials in Construction Projects, Do Thanh Huyen and Kim Sang-Bum, Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM), ISSN: 978-89-1-4-94500, Pages 403-404, Year 2011. 
Domestic papers
  1. Đề xuất sử dụng các thiết bị quan trắc nhằm phát hiện sớm sự biến dạng của nền đất trong quá trình thi công tầng hầm. Tác giả: Phan Quang Vinh, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(45). Trang: 288 - 293. Năm 2011.
  2. Biện pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 46. Trang: 37-47. Năm 2011.