Năm 2012, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 6 bài báo, trong đó gồm 2 bài hội thảo quốc tế và 4 bài báo trong nước.
Conference Proceeding
  1. A Study on Solution for “Green Material” Technology Focusing on Developing The Rating System of Recycled Material Content in Construction, Do Thanh Huyen and Kim Sang Bum, 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, ISBN: 978-604-918-021-7, Vol. 1, Pages 81-86, Year 2012.
  2. Evaluation the performance of the Geogrid reinforced flexible pavement in the secondary road, Shih Hsien Yang, Anh Duc Mai. National Conference in Bridge and Road of Taiwan, Taipei, Taiwan, Pages 14-17, Year 2012.
Domestic papers
  1. Phát huy tiềm năng nữ trí thức trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Số: 10/2012. Trang: 8-11. Năm 2012.
  2. Prominent features in Japanese environmental pollution control policies and implication to developing countries. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 51. Trang: 40-48. Năm 2012.
  3. Nghiên cứu sự lan truyền vết nứt dạng Mixed-Mode bằng thực nghiệm và xây dựng mô hình tính toán dùng ANSYS vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: T.S Hoàng Phương Hoa, Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: Tháng 11. Trang: 32-34. Năm 2012.
  4. Ứng dụng mô phỏng monter carlo thông qua phần mềm crystal ball để phân tích rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng. Tác giả: Nguyễn Thị Cúc, Trần Viết Nghị. Tuyển tập báo cáo Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 89-93. Năm 2012.