Năm 2013, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế, 2 bài hội thảo quốc tế và 7 bài báo trong nước.
International Papers
 1. Enhanced artificial intelligence for ensemble approach to predicting high performance concrete compressive strength, Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham. Construction and Building Materials (SCIE), No 49, Pages 554–563, Year 2013.
 2. Bidding strategy to support decision-making by integrating fuzzy AHP and regression-based simulation, Jui-Sheng Chou, Anh-Duc Pham, and Hsin Wang. Automation in Construction (SCIE), No: 35, Pages 517–527, Year 2013.
 3. Project Management Knowledge of Construction Professionals: Cross-Country Study of Effects on Project Success, Jui-Sheng Chou, Nelly Irawan, and Anh-Duc Pham, ASCE Journal of Construction Engineering and Management (SCIE), No: 139, Pages 04013015_1-15, Year 2013.
 4. Applying Smart Meter and Data Mining Techniques to Predict Refrigeration System Performance, Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham, Advances in Intelligent Systems and Computing (ISI), No. 209, Pages 249-257, Year 2013.
Conference Proceeding
 1. “Arrival cities” in Vietnam - An inquiry into the planning policies for building migration cities, Tran Thi Hoang Giang, International Conference on Planning and Design 2013, Taiwan, No. 01, Pages 49-57, Year 2013.
 2. Project Dispute Classification Using Data Mining Models, Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham, International Conference on Medical Information and Computing Services, Pages 01-11, Year 2013.
Domestic papers
 1. Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch ngành dệt may. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 04(65)-2013. Trang: 31-35. Năm 2013.
 2. Nghiên cứu cấu trúc vốn các doanh nghiệp dệt may miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà, Đoàn Gia Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72) - 2013. Trang: 27-32. Năm 2013.
 3. Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2020: Thực trạng và một số giải pháp. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Trần Phan Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm. Số: 9(04). Trang: 26-31. Năm 2013.
 4. Kiểm soát chất lượng nước thải bằng phí sử dụng - Kinh nghiệm từ Nhật Bản. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (64). Trang: 85-91. Năm 2013.
 5. Bàn về vai trò của các quỹ môi trường trong việc hỗ trợ tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (66). Trang: 85-91. Năm 2013.
 6. Mô hình hóa việc tính toán tác động môi trường của dự án đường cao tốc (Trường hợp nghiên cứu: đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn tại Việt Nam). Tác giả: Huynh Thi Minh Truc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 6(67). Trang: 86-92. Năm 2013.
 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của số lớp đến giá trị Ứng suất-Biến dạng của liên kết dạng chữ T được làm bằng vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: số 6. Trang: trang 32-34. Năm 2013.