Năm 2014, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 17 bài báo, trong đó gồm 5 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 9 bài báo trong nước.
International Papers
 1. A Novel Time Series Prediction Approach Based on a Hybridization of Least Squares Support Vector Regression and Swarm Intelligence, Nhat-Duc Hoang, Anh-Duc Pham, and Minh-Tu Cao, Applied Computational Intelligence and Soft Computing (ISI), No: 754809, Year 2014.
 2. Smart Artificial Firefly Colony Algorithm-based Support Vector Regression for Enhanced Forecasting in Civil Engineering, Jui-Sheng Chou, Anh-Duc Pham. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, No: 30, Pages: 715-732, Year 2014.
 3. Optimizing parameters of support vector machine using fast messy genetic algorithm for dispute classification, Jui-Sheng Chou, Min-Yuan Cheng, Yu-Wei Wu, and Anh-Duc Pham, Expert Systems with Applications (SCIE), No. 41. Pages 3955–3964, Year 2014.
 4. Machine learning in concrete strength simulations: Multi-nation data analytics, Jui-Sheng Chou, Chih-Fong Tsai, Anh-Duc Pham, and Yu-Hsin Lu, Construction and Building Materials (SCIE), No. 73, Pages 771–780, Year 2014.
 5. Hybrid computational model for predicting bridge scour depth near piers and abutments, Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham, Automation in Construction (SCIE), No. 48. Pages 88-96, Year 2014.
Conference Proceeding
 1. A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach, Pham Anh-Duc, Le Thi Kim Oanh, and Ho Thi Kieu Oanh, 13th International Symposium on Advanced Technology - ISAT13, Nov. 13-15, 2014, Pages 1-5, Year 2014.
 2. Predicting Shear Strength of Reinforced Concrete Deep Beams Using Artificial Intelligence, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo. The 18th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan (Best Paper Award), Year 2014.
 3. Identifying Critical Project Management Techniques and Skills for Construction Professionals to Achieving Project Success, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Malaysia), Pages 1204-1208, Year 2014.
Domestic Papers
 1. Một phương pháp mới cho điều hòa tài nguyên của dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa. Tác giả: Hoang Nhat Duc, Pham Anh Duc. Journal of Science and Technology - Duy Tan University. Số: 4 (13). Trang: 01-07. Năm 2014.
 2. Xung đột và quy trình giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 32. Năm 2014.
 3. Nghiên cứu đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 14. Năm 2014.
 4. Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Lữ Văn Thịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: pp. Năm 2014.
 5. Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: pp. Năm 2014.
 6. A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach. Tác giả: Pham Anh Duc, Le Thi Kim Oanh, Ho Thi Kieu Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85) Quyển 1. Trang: 1-5. Năm 2014.
 7. Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 73. Năm 2014.
 8. Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lữ Văn Thịnh, Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 105. Năm 2014.
 9. Phân tích hiệu quả kinh tế - môi trường cho các dự án đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc*, Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 59-64. Năm 2014.