Năm 2015, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 19 bài báo, trong đó gồm 2 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 14 bài báo trong nước.
International Papers
 1. Evolutionary metaheuristic intelligence to simulate tensile loads in reinforcement for geosynthetic-reinforced soil structures, Jui-Sheng Chou, Kuo-Hsin Yang, Jusieandra Pribadi Pampang, and Anh-Duc Pham, Computers and Geotechnics. No. 66, Pages 1-15, Year 2015.
 2. Optimized artificial intelligence models for predicting project bid award price, Jui-Sheng Chou, Chih-Wei Lin, Anh-Duc Pham, and Ji-Yao Shao, Automation in Construction, No 54, Pages 106-115, Year 2015.
Conference Proceeding
 1. Researching the entrepreneurship in engineering students in Danang university of science and technology, Anh-Duc Pham and Ho Thi Kieu Oanh, Vietnam Engineering Education Conference (VEEC 2015), Pages 01-05, Year 2015.
 2.  Smart Grid Analytics Framework for Improved Energy Savings in Home Appliances, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences (ACCMES 2015), Japan, Pages: 37, Year 2015.
 3. Modeling corrosion in steel reinforced concrete and carbon steel by nature-inspired metaheuristic machine learning, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, The 19th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan, Year 2015.
Domestic papers
 1. Nghiên cứu khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật ở trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tác giả: Ho Thi Kieu Oanh, Hoang Nguyen Dieu Trang, Pham Anh Duc. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 6(91). Trang: 38-41. Năm 2015.
 2. Dự đoán tải nóng và lạnh trong nghiên cứu thiết kế hiệu quả năng lượng bởi cách tiếp cận khai phá dữ liệu nâng cao. Tác giả: Pham Anh-Duc, Le Thi Kim Oanh, Ho Thi Kieu Oanh. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: 12 [85] Vol 1. Trang: 48-52. Năm 2015.
 3. Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 69. Năm 2015.
 4. Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2015. Năm 2015.
 5. Hoàn thiện Quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 25. Năm 2015.
 6. Strengthening construction project management in Vietnam from a critical view of project deliveries in developing countries. Tác giả: Ho Thi Kieu Oanh, Le Thi Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Năm 2015.
 7. Nghiên cứu ứng dụng mô hình SCOR trong cải tiến quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Dương Đông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 102. Năm 2015.
 8. Tín dụng ngân hàng đối với tái canh cà phê vùng Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Hoài Linh, Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. Số: 163. Tháng 12. Trang: 30-34. Năm 2015.
 9. Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Anh-Duc Pham, Quang-Trung Nguyen, and Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 243-254. Năm 2015.
 10. Optimizing time-cost-quality trade-off of construction project using opposition multiple objective difference evolution. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 255-265. Năm 2015.
 11. Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai, Doddy Prayogo. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 266-273. Năm 2015.
 12. Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Hội thảo ATCESD 2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 243-254. Năm 2015.
 13. Nghiên cứu thiết kế kết cấu mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp cơ học thực nghiệm và triển vọng ứng dụng ở việt nam. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 151-157. Năm 2015.
 14. Nghiên cứu thiết kế kết cấu mặt đường Bê tông nhựa theo phương pháp cơ học thực nghiệm và triển vọng ứng dụng ở VN. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 151-157. Năm 2015.