Năm 2016, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 24 bài báo, trong đó gồm 8 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 13 bài báo trong nước.
International Papers
 1. Using fuzzy clustering chaotic-based differential evolution to solve multiple resources leveling in the multiple projects scheduling problem, Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Cheng, and Anh-Duc Pham. Alexandria Engineering Journal, No: 55 (2). Pages 1541–1552, Year 2016.
 2. Predicting Compressive Strength of High Performance Concrete Using Metaheuristic-Optimized Least Squares Support Vector Regression, Anh-Duc Pham, Nhat-Duc Hoang, and Quang-Trung Nguyen, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, No: 30(3), 06015002, Pages 01-04, Year 2016.
 3. Hybrid Artificial Intelligence Approach Based on Metaheuristic and Machine Learning for Slope Stability Assessment: A Multinational Data Analysis, Nhat-Duc Hoang and Anh-Duc Pham, Expert Systems with Applications, No: 46. Pages 60-68, Year 2016.
 4. Hybrid Artificial Intelligence Based on Evolutionary Approach in Optimizing Multiple Resources of Projects, Thi Minh-Truc Huynh, Duc-Hoc Tran, Thi Thao-Nguyen Nguyen, and Quynh Chau Truong, International organization of Scientific Research; ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719, Vol. 06, Issue 06, Pages 46-53, Year 2016.
 5. Smart grid data analytics framework for increasing energy savings in residential buildings, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, Automation in Construction, No. 72 Pages 247–257, Year 2016.
 6. Smart grid time-series data analytics using sliding window metaheuristic optimization and forecast system for identifying energy consumption patterns in residential buildings, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, Applied Energy, No.177, Pages 751-770, Year 2016.
 7. Shear strength prediction in reinforced concrete deep beams using nature-inspired metaheuristic support vector regression, Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, and Anh-Duc Pham, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering. No: 30(1). Pages 04015002. Year 2016.
 8. Closure to “Shear Strength Prediction in Reinforced Concrete Deep Beams Using Nature-Inspired Metaheuristic Support Vector Regression”, Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, and Anh-Duc Pham, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 30, No. 1, 07015002, Year 2016.
Conference Proceeding
 1. Predicting Building Energy Usage Patterns by Time-Series Sliding Window Metaheuristic Optimization-based Machine Learning System (Outstanding Paper Award), Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, The 20th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan. Year 2016.
 2. Smart Building Energy Data Monitoring and Dynamic Consumption Optimization System, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction (ICSDEC 2016), 18-20 May 2016, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, Year 2016.
 3. Evaluation Material Stock of Roadways: The case study of Vietnam, Nguyen Thi Cuc, International Society for Industrial Ecology (ISIE) 2016; Nagoya, Japan, Year 2016.
Domestic Papers
 1. Xây Dựng Mô Hình Hồi Quy Đa Biến Để Tính Toán Cường Độ Chịu Nén Của Bê Tông Tính Năng Cao. Tác giả: Hoàng Nhật Đức; Phạm Anh Đức. Journal of Science and Technology - DuyTan University. Số: 2(19). Trang: 9-14. Năm 2016.
 2. Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: 1 (98). Trang: 98-103. Năm 2016.
 3. Nhận thức của các bên liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh của công trình xây dựng tại đà nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Trương Quỳnh Châu, Phan Thị Như Quỳnh, Trần Văn Thành, Mạc Thị Vy. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(120).2017 Quyển 3. Trang: 101 - 105. Năm 2017.
 4. Xây dựng bền vững tại việt nam: nhận thức và mức độ thực hiện. Tác giả: Trương Quỳnh Châu, Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long. Tạp chí Xây dựng. Số: Tập 09/2017. Trang: 206 - 210. Năm 2017.
 5. Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí ĐHĐN. Số: số 1 [98] Q1. Trang: 98-103. Năm 2016.
 6. Nghiên cứu tình hình sử dụng điện tại thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10[119]/2017. Trang: 6-9. Năm 2017.
 7. Nghiên cứu khả năng ứng dụng Social Wifi Marketing đối với các mô hình kinh doanh tại Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Nam Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(99). Trang: 24-27. Năm 2016.
 8. Nghiên cứu ứng dụng mô hình Servperf trong đánh giá chất lượng dịch vụ internet di động Viettel tại Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 6. Trang: xxx. Năm 2016.
 9. Phân tích rủi ro tài chính trong giai đoạn vận hành nhà máy Thủy điện Krông-Hnăng. Tác giả: Phạm Anh Đức, Bùi Thị Thu Vĩ. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2016. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 162-166. Năm 2016.
 10. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khoản phải thu của doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long. Kỷ yếu Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2" ATCESD2016. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 137-140. Năm 2016.
 11. Nghiên cứu mô phỏng hiệu suất năng lượng công trình trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phùng Đình Mãi. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 277-282. Năm 2016.
 12. Nghiên cứu sơ bộ và mô hình hóa các yếu tố ảnh hưởng thành công của quảng cáo trên điện thoại di động. Tác giả:  Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Hội thảo khoa học "Công Nghệ Xây Dựng Tiên Tiến Hướng Đến Phát Triển Bền Vững - ATCESD 2016". Số: 4493-2016/CXBIPH/04-230/ XD ngày 09/12/2016. Năm 2016.
 13. Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Kỷ yếu hội thảo “Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững”- ATCESD 2016. Số: 978-604-82-2016-7. Trang: 60-65. Năm 2016.