Năm 2017, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 28 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế, 7 bài hội thảo quốc tế và 17 bài báo trong nước.
International Papers
 1. Nature-inspired metaheuristic optimization in least squares support vector regression for obtaining bridge scour information, Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham, Information Sciences, Vol. 399, Pages 64–80, Year 2017.
 2. Modified firefly algorithm for multidimensional optimization in structural design problems, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 55, Issue 6. Pages 2013–2028, Year 2017.
 3. The use of artificial intelligence combiners for modeling steel pitting risk and corrosion rate, Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, and Wai K. Chong, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 65. Pages: 471-483. Year 2017.
 4. A review of methods for modelling shared decision-making process in a smart city living lab, Tran Thi Hoang Giang, Mauricio Camargo, Laurent Dupont, and Frédérique Mayer, 23rd ICE/IEEE International Conference on Technology, Management and Innovation, 27-29 June 2017, Madeira Island, Funchal, Portugal, Year 2017.
Conference Proceeding
 1. Investigating the awareness of stakeholders in meeting sustainable in meeting sustainable construction standards in Danang city, Nguyen Quang Trung, Truong Quynh Chau et al., The 16th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-16), Tokyo, Japan, Nov. 2017
 2. Real-Time Data Analytics for Efficient Use of Energy in Buildings, Jui-Sheng Chou and Ngoc-Tri Ngo, International Conference on Technology in Education, July 30-August 3, New York, USA. Year 2017.
 3. Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression, Ngoc-Tri Ngo and Thi Thu Ha Truong. International Conference for Young Researchers in Economics and Business ICYREB, October 30th, 2017, Da Nang, Vietnam, Year 2017.
 4. Eccentric Axial Load Capacity of FRP Confined Concrete with Different Wrapping Configuration, Weiqiang Wang, Patrick R. Martin, Mai Anh-Duc, Neaz Sheikh, and Muhammad N. S. Hadi, the 6th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (APFIS2017), Year 2017
 5. Eco-efficiency for highway projects in Vietnam, Minh-Truc Huynh et al., The 16th International Symposium on Advanced Technology to Open a New Era, Japan, Nov. 2017
 6. A Cross-country investigation of green building implementation and challenges for sustainable construction development in Vietnam, Truong Quynh Chau et al., International Symposium on Advanced Technology to Open a New Era, Japan, Nov. 2017
 7. An investigation of affecting factors to apply green specifications in construction through case study of Danang City in Vietnam, Quang-Trung Nguyen et al., International Symposium on Advanced Technology to Open a New Era, Japan, Nov. 2017
Domestic Papers
 1. Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107.
 2. Tối ưu hóa Thời gian-Chi phí xem xét trách nhiệm môi trường trong các dự án xây dựng đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: (120) 11. Trang: 95-100. Năm 2017.
 3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình xanh tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 9. Trang: 211-215. Năm 2017.
 4. Tối ưu hóa thời gian - chi phí - khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (ISSN: 0866-8762). Số: 10. Trang: 07-12. Năm 2017.
 5. Nghiên cứu ứng dụng của phương pháp ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Tác giả: Phạm Anh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 62. Năm 2017.
 6. Công trình Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh*, Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 24. Năm 2017.
 7. Tổng quan nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Hồ Dương Đông*, Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 14. Năm 2017.
 8. Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị TrangPhan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 8(117).2017. Trang: 102 – 107. Năm 2017.
 9. Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị TrangPhan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90 – 96. Năm 2017.
 10. Nhận thức và mức độ thực hiện quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang, Nguyễn Huy Thanh. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 3. Trang: 90 – 96. Năm 2017.
 11. Tối ưu thời gian – chi phí xem xét trách nhiệm môi trường trong các dự án xây dựng đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 11(120)-quyển 3. Trang: 95-100. Năm 2017.
 12. Nghiên cứu đặc điểm dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp Experimental Modal Analysis - EMA. Tác giả: Hồ Dương Đông. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Năm 2017.
 13. Nhận thức của các bên liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh của công trình xây dựng tại Đà Nẵng, Tác giả: Nguyen Quang Trung, Trương Quỳnh Châu, et al., Tạp chí Khoa học và công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng 11(120) (2017)
 14. Research on characteristics of drilling tool intergrating damping systems using Experimental Modal Analysis, Tác giả: Hồ Dương Đông, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng số 12(121).2017
 15. Researching the applicability of voting-based ensemble models for predicting bridge scour depth near piers, Tác giả: Phạm Anh Đức et al., Tạp chí Khoa học và công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng
 16. Ứng dụng lý thuyết trò chơi vào phân tích chiến lược thương lượng trong các dự án BOT, Tác giả: Pham Anh Đức et al., Tạp chí Xây dựng. Năm 2017.
 17. Đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng vật liệu xây dựng tích lũy trong cơ sở hạ tầng giao thông Việt nam. Tác giả: Nguyen Thi Cuc. Hội Nghị ATCESD2017. Năm 2017.