Danh sách báo cáo tại hội nghị SV NCKH khoa QLDA năm 2020 – 2021

TT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

1

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam

1. Lê Thị Hảo

2. Trịnh Thị Quỳnh Nga

3. Nguyễn Thị Ngọc

17KX2

17KX2

17KX1

TS. Phạm Thị Trang

2

Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM 4D) trong quản lý tiến độ dự án xây dựng

 

1. Trần Ngọc Hiếu

2. Nguyễn Hồng Quân

3. Lê Phan Vĩnh Tú

4. Nguyễn Thị Trang

17KX1

17KX1

19KXCLC2

18KX

TS. Ngô Ngọc Tri

3

Nghiên cứu về quản lý dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Áp dụng tại 01 Doanh nghiệp ở Đà Nẵng.

1. Đặng Thị Trang

2. Huỳnh Thị Kim Thành

17QLCN

ThS. Hồ Dương Đông

4

Quản lý hiệu quả khối lượng trong dự án xây dựng dùng công cụ BIM hướng đến số hóa trong xây dựng

 

1. Nguyễn Hữu Quang Minh

2. Pham Thanh Đức

3. Trần Thị Bảo Phương

4. Lê Nguyễn Tài

16KX2

K39-QLXD

19KXCLC2

19KXCLC2

TS. Ngô Ngọc Tri

 

Giải lao

 

 

 

5

Đề xuất công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định nhóm đa tiêu chí trong các dự án nghiên cứu và phát triển.

Trần Lê Vĩ Nhân Tâm

18QLCN

TS. Trần Thị Hoàng Giang

6

Ứng dụng công nghệ BIM trong phân tích năng lượng và khí thải tòa nhà

1. Ngô Đình Khoa Lâm

2. Bùi Minh Hiếu

3. Nguyễn Thị Thu Hằng

4. Tăng Thu Hà

5. Phan Thị Hoài Thoa

17KX1

17KX1

17KX1

17KX1

19KXCLC1

TS. Ngô Ngọc Tri

7

Xây dựng phần mềm quản lý nguyên vật liệu. Áp dụng tại 01 Doanh nghiệp ở Việt Nam

Trương Thị Thủy

16QLCN

ThS. Nguyễn Thị Cúc