Giảng viên Lĩnh vực nghiên cứu Liên hệ
GV. TS. Phạm Anh Đức

Thầy Phạm Anh Đức đang là Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; kiêm Trưởng bộ môn Quản lý Dự án Xây dựng. Thầy Đức tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại National Taiwan University of Science and Technology, Đài Loan. Thầy đã từng tham gia chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều bài báo tạp chí, bài báo hội nghị và chương sách trong và ngoài nước; và là thành viên phản biện khoa học của nhiều tạp chí và hội nghị khoa học. Thầy Đức quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý dự án xây dựng (Construction Project Management)

- Phân tích tài chính dự án (Project Financial Analysis)

- Mô phỏng và tối ưu hóa (Optimization and Modeling)

- Phân tích định lượng trong quản lý (Quantitative Analysis in Management)

- Trí tuệ nhân tạo trong quản lý dự án (Artificial Intelligence in Project Management)

E: paduc@dut.udn.vn

M: 091 345 2 678

GV. NCS. Nguyễn Quang Trung

Thầy Nguyễn Quang Trung đang là phó trưởng khoa khoa Quản lý Dự án, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy nguyên là bí thư Đoàn thanh niên trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Thầy Trung quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng (Execution in constructions)

- Quản lý dự án (Project management)

- Công trình xanh (Green buildings)

E: nqtrung@dut.udn.vn

M: 0914048893

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy đang là trưởng bộ môn Quản lý Công nghiệp, khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành Hóa thực phẩm và đại học chuyên ngành Quản tri Kinh doanh tại Đại học Đà Nẵng. Cô Thủy đã từng tham gia thực tập sinh tại trường Đại học ETS (L'Ecole de Technology Superieur) Canada. Cô quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản trị tài chính (Financial management)

- Quản trị doanh nghiệp (Enterprise management)

E: nttthuy@dut.udn.vn

M: 0905.017 917

GVC. TS. Bùi Nữ Thanh Hà

Cô Bùi Nữ Thanh Hà hiện đang là phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc trường Đại học Bách khoa. Cô Hà tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế công nghiệp tại Đại học Đà Nẵng. Cô nguyên là trưởng bộ môn Quản lý Dự án Xây dựng. Cô Hà quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu tính hiệu quả và tính khả thi trong lĩnh vực kinh tế xây dựng (Feasibility and effectiveness in construction projects)

- Nghiên cứu cơ cấu đầu tư theo xu hướng phát triển bền vũng nền kinh tế (Investment portpolio toward sustainable economic development)

- Lập và thẩm định dự án đầu tư, quản trị sản xuất công nghiệp - kế toán - kiểm toán xây dựng (Project proposal and appraisal, industrial production management, accounting, auditing in constructions) 

E: bntha@dut.udn.vn

M: 0947 85 33 55

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

Cô Lê Thị Kim Oanh đang là phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp tiến sĩ tại  Kyoto University, Nhật Bản. Cô là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học các cấp; là tác giả hoặc đồng tác giả nhiều bài báo tạp chí, bài báo hội nghị và sách chuyên ngành; là giảng viên hướng dẫn cho nhiều học viên cao học. Cô Oanh quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Kinh tế môi trường (Environmental economics)

- Tài chính môi trường (Environmental Finance)

- Quản lý doanh nghiệp (Enterprise management)

E: ltkoanh@dut.udn.vn

M: 0985756959

GV. TS. Huỳnh Nhật Tố

Thầy Huỳnh Nhật Tố đã lấy bằng Tiến sĩ về ngành Quản lý Công nghiệp tại National Tsing Hua University, Đài Loan. Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật và Kỹ thuật Công nghiệp tại National Tsing Hua University, Đài Loan. Thầy Tố quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản trị sản xuất (Production Management)

- Ra quyết định (Decision making)

- Mô hình định lượng trong quản lý (Quantitative models in management) 

E: hnto@dut.udn.vn

M: 0935.555.311

GV. NCS. Phạm Thị Trang

Cô Phạm Thị Trang đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cô Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cô Trang quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Tổ chức thi công trong xây dựng (Execution in constructions)

- Quản lý dự án (Project management)

- Quản trị rủi ro trong dự án xây dựng (Risk management in construction projects)

- Quản lý và điều hành tổng thể các dự án thi công xây dựng (Construction project management)

- Định giá sản phẩm xây dựng (Cost estimation in constructions)

E: pttrang@dut.udn.vn

M: 0905.223245

GV. NCS. Huỳnh Thị Minh Trúc

Cô Huỳnh Thị Minh Trúc đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại National Cheng Kung University, Đài Loan. Cô Trúc quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Xây dựng thân thiện môi trường (Sustainability in constructions)

- Quản lý tài chính trong dự án xây dựng (Finanancial management in construction projects)

-  Quản lý rủi ro trong dự án xây dựng (Risk management in construction projects)

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Budget management in construction projects)

- Mô hình toán trong quản lý kinh tế và xây dựng (Computational models in ecomomics and constructions)

E: htmtruc@dut.udn.vn

M: 0983122084

GV. TS. Trần Thanh Bình

Thầy Trần Thanh Bình là giảng viên khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy Bình tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Cầu đường tại Swinburne University of Technology, Úc. Thầy Bình quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Xây dựng cầu đường

- Kinh tế xây dựng 

E: btran@swin.edu.au
GV. TS. Ngô Ngọc Tri

Thầy Ngô Ngọc Tri hiện đang là học giả nghiên cứu sau tiến sĩ tại National University of Singapore. Thầy được cấp chứng chỉ Quản lý Dự án chuyên nghiệp (PMP) bởi Viện Quản lý Dự án (PMI), Mỹ. Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dung - Công nghiệp tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại National Taiwan University of Science and Technology. Thầy Tri là tác giả hoặc đồng tác nhiều bài báo tạp chí khoa học, bài báo hội nghị khoa học và chương sách liên quan đến quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng. Thầy đã đạt một số giải bài báo hội nghị xuất sắc và là thành viên phản biện khoa học của nhiều tạp chí và hội nghị khoa học. Thầy Tri quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý dự án (Proactive project management: Integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, and stakeholders)

- Mô hình thông tin xây dựng (Building information modeling - BIM)

- Mô hình năng lượng công trình (Building energy modeling - BEM)

- Khai thác dự liệu trong môi trường xây dựng (Data mining in built environment)

- Giải pháp thành phố thông minh (Smart city solutions)

E: trinn@dut.udn.vn

M: 0906506677

GV. NCS. Hồ Thị Kiều Oanh

Cô Hồ Thị Kiều Oanh đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại RMIT University, Úc. Cô Oanh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng tại University of New South Wales, Úc. Cô Oanh quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý chi phí và tối ưu hóa lợi ích (Cost management and benefit optimizaton)

- Quản lý rủi ro, mô phỏng và quy trình (Risk management and modeling)

- Quản lý xung đột trong dự án (Conflict management in projects)

E: hothikieuoanh@dut.udn.vn

M: 0987331665

GV. NCS. Mai Anh Đức

Thầy Mai Anh Đức đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại University of Wollongong, Úc. Thầy Đức tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại National Cheng Kung University, Đài Loan. Thầy Đức quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Kết cấu mặt đường BTN

- Bê tông nhựa tái tạo (Renewable concrete)

- Mạng nhân tạo (Neural networks)

- Quản lý chất lượng xây dựng (Construction quality management)

- Quản lý tiến độ xây dựng (Time management)

E: ducmaianh@gmail.com

M: 0917981396

GV. NCS. Đỗ Thanh Huyền

Cô Đỗ Thanh Huyền đang làm nghiên cứu sinh Quản lý Xây dựng tại Iowa State University, Mỹ. Cô Huyền tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại Dongguk University, Hàn Quốc. Cô Huyền quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý xây dựng (Construction management)

- Xây dựng xanh và phát triển bền vững (Green buildings and sustainable development)

E: huyendt@dut.udn.vn 

M: 0955882006

GV. NCS. Trần Thị Hoàng Giang

Cô Trần Thị Hoàng Giang đang làm nghiên cứu sinh Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại trường Đại học Lorraine, Pháp. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Quy hoạch đô thị tại Chinese Culture University, Đài Loan. Cô Giang quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Chính sách công (Public policy)

- Ra quyết định (Decision making)

- Quản lý đổi mới hệ thống (Innovative system management)

- Quản trị marketing (Marketing management)

E: tthgiang@dut.udn.vn

M: 0982295416

GV.ThS. Hồ Dương Đông

Thầy Hồ Dương Đông là giảng viên khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội; thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và Kỹ thuật Sản xuất tại KTH, Stockholm, Thụy Điển. Thầy Đông quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Cân bằng dây chuyền sản xuất

- Quản lý chất lượng (Quality management)

- Quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain managment)

- Quan hệ nhà trường – doanh nghiệp (University - Enterprise relationship)

E: hddong@dut.udn.vn

M: 0902379784

GV. NCS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Thầy Đàm Nguyễn Anh Khoa đang làm nghiên cứu sinh Digital Marketing and Information Systems tại University of Quebec, Canada. Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế & Marketing tại Temple University, Mỹ; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại LaSalle University, Mỹ. Thầy Khoa quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Marketing số (Digital marketing)  

- Marketing quốc tế (International marketing)

- Hệ thống thông tin (Information system)

- Dữ liệu lớn (Big data)

E: dnakhoa@dut.udn.vn

M: 0905030560

GV. ThS. Trương Quỳnh Châu

Cô Trương Quỳnh Châu là giảng viên khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng tại University of New South Wales, Úc. Cô Châu quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Phát triển xây dựng bền vững, mô hình và quy trình quản lý (Sustainable construction development, modeling and procedure in management)

- Kỹ năng quản lý dự án (Skills in project management)

- Lập dự toán và xác định chi phí xây dựng công trình (Cost estimation in construction projects)

- Quản lý rủi ro, quy trình và công cụ hỗ trợ (Risk management, process and support tools)

- Nghiên cứu áp dụng các phần mềm Microsoft Project, Primavera trong quản lý dự án (IT in project management)

E: tqchau@dut.udn.vn

M: 0914922319

GV. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên là giảng viên khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Nantes, Pháp. Cô Nguyên quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý dự án (Project management)

- Quản lý rủi ro (Risk management)

E: nttnguyen@dut.udn.vn

M: 0989228443

GV. NCS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Cô Nguyễn Đặng Hoàng Thư đang làm nghiên cứu sinh tại Bỉ. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Công tại International Christian University, Nhật Bản. Cô Thư quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý chuỗi cung ứng và logistics (Supply chain management and logistics) 

- Quản trị sản xuất (Production management)

- Quản trị tài chính (Financial management)

- Phân tính định lượng trong kinh tế (Quantitative analysis in economics)

E: ndhthu@dut.udn.vn

M: 0905620897

GV. ThS. Nguyễn Thị Cúc

Cô Nguyễn Thị Cúc là giảng viên khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; tốt nghiệp thạc sĩ Xây dựng tại Nhật Bản. Cô quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Xây dựng bền vững (Sustainable constructions)

E:cucnguyen@dut.dut.vn

M: 0979733617

TrG. ThS. Trương Ngọc Sơn

Thầy Trương Ngọc Sơn đã lấy bằng thạc sĩ Quản lý Xây dựng tại National Taiwan University of Science and Technology, Đài Loan. Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Quản lý Dự án tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thầy Sơn quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý dự án (Project management)

- Khai phá dữ liệu trong xây dựng (Data mining in built environment)

- Nghiên cứu về IoT (Internet of things)

E: tnson@dut.udn.vn

M:  093 589 3099

TrG. KS. Lê Ngọc Thụy An

Cô Lê Ngọc Thụy An là giảng viên tập sự khoa Quản lý Dự án trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Công nghiệp tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Hiện đang học cao học ngành Quản lý Công nghệ tại Đại học Yamaguchi, Nhật Bản. Cô An quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý công nghiệp (Industrial management)

E: ltnan@dut.udn.vn

M: 093 5478954

TrG. KS. Lê Thị Huỳnh Anh

Lê Thị Huỳnh Anh là giảng viên tập sự khoa Quản lý Dự án trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Công nghiệp tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Hiện đang học cao học ngành Quản lý Công nghệ tại Đại học National Taiwan University of Science and Technology, Đài Loan. Cô Anh quan tâm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Quản lý công nghiệp (Industrial management)

E: lthanh@dut.udn.vn

M: 0978 180 440