Bắt đầu từ năm 2010, tất cả các khóa học trong trường Đại học Bách khoa sẽ học theo hệ thống tín chỉ. Như vây mỗi kỳ đều có tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên chính qui lẫn tại chức (phải đảm bảo số lượng 1 hội đồng >= 10 sinh viên).

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ QUI MÔ ĐÀO TẠO KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP

SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUI

  

SÔ LƯỢNG TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM