Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa, phụ trách các chương trình

Phòng Công tác Sinh viên kính gửi các đơn vị kế hoạch tổ chức hội thảo " Định hướng nghề nghiệp cùng tập đoàn Cargill Việt Nam" năm 2016, như sau:

- Thời gian: 08h30 đến 11h00 ngày 12/04/2016 (thứ 3)

- Địa điểm: Hội trường F - trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Kính mong Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến sinh viên của đơn vị mình được biết và đăng ký tham dự theo link:

 https://docs.google.com/forms/d/14Fi5KULxDfqd6DEt7fZPYpECGZTgw76epAFrP_YwFMo/viewform