Nộp Bảng đánh giá kết quả rèn luyện HK II (2015-2016)

CB Lớp Nộp Bảng đánh giá kết quả rèn luyện HK II (2015-2016) về Khoa và bổ sung 02 Biên bản. Hạn 15h00 ngày 14.6.2016 (Sau thời gian này, VP khoa không nhận)

CB lớp thực hiện theo File