Thông báo về việc ban hành Quy định về xét, cấp học bổng và hổ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đại học chính quy tại trường Đại học Bách Khoa học kỳ I năm học 2019-2020

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1XKQxjJS9C2RVRU-iGjqTQkdGi3KQU_lw/preview" width="640" height="480"></iframe>