Vào lúc 09h30 - 11h00, thứ Tư, ngày 17/05/2017, phòng họp khu A, Các đơn vị tham gia tập huấn về viết báo cáo TĐG theo phiên bản 3.0 của AUN-QA.

Dưới sự chủ trì của Anh TS. Phan Minh Đức_Trưởng phòng Đạo tạo, các đơn vị đã tham gia rất nhiệt tình: 

- Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD;

- Nhóm Giảng viên tập huấn viết BC TĐG theo AUN-QA;

- Thành viên Nhóm chuyên trách thuộc 07 CTĐT KĐ AUN-QA (theo danh sách đăng ký tập huấn do Khoa xác nhận);

- Lãnh đạo Khoa cũng tham dự.

Một số hình ảnh hoạt động