Thực hiện Công văn số 5604/ĐHĐN-HSSV ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Đại học Đà Nẵng về việc tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024, Trường Đại học Bách khoa ban hành Kế hoạch triển khai với nội dung cụ thể như sau:

Mục đích: Nhằm triển khai thực hiện các công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung Công văn số 5574/ĐHĐN-VP và 5604/ĐHĐN-HSSV đến toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động (gọi tắt là VC-NLĐ) và sinh viên, lưu học sinh (gọi chung là sinh viên) toàn Trường triển khai sâu rộng đến các đơn vị liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho VC-NLĐ và sinh viên toàn Trường về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'BACH KHOA TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TÍN DỤNG ĐEN GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ NẾP SÔNG VĂN MINH STRKEM'