Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

10/9/2018

 

08h00

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung

quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (bước 2)

- ĐHĐN: Tổ công tác theo QĐ số 2915/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Trường ĐHBK: Cán bộ chủ chốt theo danh sách (Phòng TCHC đã gửi cho các đơn vị).

Hội trường F Tr. ĐHBK

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

10h30-12h00

Họp lập kế hoạch chuẩn bị đón đoàn ĐGN AUN-QA KĐCL các CTĐT 

- Phó Hiệu trưởng: TS. Phan Minh Đức;

- Mời Đại diện Ban GH Trường ĐHSP;

- Mời Trưởng Ban ĐBCL – ĐHĐN;

- Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK: Trưởng Phòng và toàn thể CBVC;

- Mời Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHSP;

- Khoa XDCĐ, QLDA, KT: Trưởng Khoa, Phụ trách CTĐT, Trưởng nhóm SAR;

- Mời Khoa Vật Lý Trường ĐHSP: Trưởng Khoa, Phụ trách CTĐT, Trưởng nhóm SAR.

Phòng họp

khu A

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

13h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

11/9/2018

 

08h00

Tiếp nhận đoàn Giảng viên và sinh viên Trường Kỹ thuật Nagaoka đến học tập và giao lưu học thuật (từ 11-17/9)

-Toàn thể thầy cô khoa XD DD&CN;

-Một số sinh viên khoa XD DD&CN được điều động;

-Đoàn trường kỹ thuật Nagaoka (7 người).

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm khoa

08h00-16h30

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Khoa: Điện tử Viễn thông, Môi trường, Quản lý Dự án, Xây dựng Đ&CN, Điện; các Trung tâm: HL&TT, HTSV&QHDN; Tổ CNTT, Viện DPIST (theo lịch cụ thể tại kế hoạch 1453/KH-ĐHBK của Hiệu trưởng Trường ĐHBK)

- Đối với quy hoạch Trưởng các bộ môn thuộc Khoa và lãnh đạo các Trung tâm: HL&TT, HTSV&QHDN; Tổ CNTT, Viện DPIST: Toàn thể CBVC của Bộ môn (gồm CBVC, người lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  và giảng viên (đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN) có sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị)

- Đối với quy hoạch lãnh đạo Khoa: Chi ủy (nơi không có chi ủy thì toàn thể Đảng viên trong CB); Trưởng, Phó Khoa; BCH Công đoàn bộ phận; Bí thư LCĐ là cán bộ. Bí thư Chi đoàn cán bộ (nếu có), Trưởng bộ môn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ (kể cả các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN)

- Văn phòng các Khoa tương ứng.

- Đối với các Trung tâm, Viện, Tổ: Phòng họp khu A

Các thành viên Tổ công tác

08h00-11h15

Định hướng học Tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 2018

- Ban Giám đốc và giáo viên Trung tâm Anh ngữ Academy; 

- Sinh viên chương trình Chất lượng cao: 18DTCLC, 18H2CLC1, 18H2CLC2, 18H5CLC, 18KTCLC1, 18KTCLC2, 18TCLC_DT1, 18TCLC_DT2, 18TCLC_DT3

Hội trường

khu F

Trung tâm Anh ngữ Academy

10h00-11h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động năm học 2018-2019

- BTV Đoàn Trường;

- Bí thư các LCĐ trực thuộc.

Phòng họp

 khu A

Bí Thư Đoàn Thanh Niên

13h30-16h45

Định hướng học Tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 2018

- Ban Giám đốc và giáo viên Trung tâm Anh ngữ Academy; 

- Sinh viên chương trình Chất lượng cao các lớp 18C4CLC, 18CDTCLC, 18DCLC1, 18DCLC2, 18KXCLC, 18NCLC, 18TDHCLC1, 18TDHCLC2, 18X1CLC

Hội trường khu F

Trung tâm Anh ngữ Academy

14h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

- Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN

 

 

Thứ Tư

12/9/2018

 

8h00

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Chánh, Phó Văn phòng ĐHĐN; Trưởng, Phó các Ban chức năng ĐHĐN (bước 2)

- ĐHĐN: Tổ công tác theo QĐ số 2915/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Cán bộ chủ chốt của ĐHĐN theo như danh sách triệu tập.

Hội trường 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

09h15-16h30

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Khoa: Kiến trúc, Hóa, Cơ khí Giao thông, Công nghệ thông tin (theo lịch cụ thể tại kế hoạch 1453/KH-ĐHBK của Hiệu trưởng Trường ĐHBK)

- Đối với quy hoạch Trưởng các bộ môn thuộc Khoa: Toàn thể CBVC của Bộ môn (gồm CBVC, người lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  và giảng viên (đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN) có sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị)

- Đối với quy hoạch lãnh đạo Khoa: Chi ủy (nơi không có chi ủy thì toàn thể Đảng viên trong CB); Trưởng, Phó Khoa; BCH Công đoàn bộ phận; Bí thư LCĐ là cán bộ. Bí thư Chi đoàn cán bộ (nếu có), Trưởng bộ môn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ (kể cả các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN)

Văn phòng các Khoa tương ứng

Các thành viên Tổ công tác

 

Thứ Năm

13/9/2018

 

08h00-16h30

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Khoa: Xây dựng Cầu đường, FAST, CN Nhiệt-ĐL, Cơ khí, Xây dựng TL-TĐ (theo lịch cụ thể tại kế hoạch 1453/KH-ĐHBK của Hiệu trưởng Trường ĐHBK)

- Đối với quy hoạch Trưởng các bộ môn thuộc Khoa: Toàn thể CBVC của Bộ môn (gồm CBVC, người lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  và giảng viên (đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN) có sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị)

- Đối với quy hoạch lãnh đạo Khoa (Trừ khoa FAST là toàn thể CBVC của Khoa): Chi ủy (nơi không có chi ủy thì toàn thể Đảng viên trong CB); Trưởng, Phó Khoa; BCH Công đoàn bộ phận; Bí thư LCĐ là cán bộ. Bí thư Chi đoàn cán bộ (nếu có), Trưởng bộ môn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ (kể cả các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sỹ đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN)

Văn phòng các Khoa tương ứng

Các thành viên Tổ công tác

13h30-14h30

Họp Đảng ủy Trường ĐHBK: Thực hiện quy trình (bước 3) lấy ý kiến quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK

- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHBK.

Phòng họp khu A

Bí thư

Đảng ủy Trường ĐHBK

15h00-21h00

Công tác tổ chức chuẩn bị  cho Hội trại và triễn lãm 40 năm Khoa Hóa

Liên Chi Đoàn khoa Hóa

Sân trước Hội trường F

LCĐ khoa Hóa

17h00-20h00

Khoa XDCĐ tổ chức Hội nghị "Đối thoại sinh viên với nhà trường và doanh nghiệp năm 2018"

- Lãnh đạo Khoa XDCĐ;

- Giảng viên chủ nhiệm các lớp, giảng viên Khoa XDCĐ;

- Liên chi Đoàn Khoa XDCĐ;

- Đại diện sinh viên các lớp thuộc Khoa XDCĐ (từ khóa 2014 đến khóa 2018);

- Mời đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Bách khoa;

- Mời đại diện Doanh nghiệp.

Hội trường

 khu F

Khoa XDCĐ

 

Thứ Sáu

14/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/9/2018

07h30-24h00

Tổ chức hội trại, triễn lãm 40 năm khoa Hóa

-CBVC khoa Hóa;

-LCĐ khoa Hóa;

-Các đại biểu và khách mời

Sân trước Hội trường F và Hội trường F

BCN khoa và LCĐ khoa Hóa

09h00-11h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN - Phiên họp lần 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Chủ tịch Hội đồng;

- Các Thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Bách khoa.

Phòng khách khu A

Chủ tich Hội đồng Khoa học và Đào tạo

14h00

Họp BTV Đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

14h00-15h30

Họp rà soát quy trình và hệ thống online khảo sát các bên liên quan của Trường ĐHBK

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT, Tổ CNTT: Đại diện lãnh đạo phụ trách ĐBCL; Chuyên viên theo phân công nhiệm vụ

Phòng khách khu A

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

Thứ Bảy

15/9/2018

07h30-14h00

Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Hóa

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Đại diện BGH trường ĐHBK;

- Đại diện các đơn vị trong trường;

- Các đại biểu, cơ quan đơn vị bên ngoài nhà trường;

- Các thầy cô giáo, cựu sinh viên và sinh viên khoa Hóa.

Hội trường

khu F

Khoa Hóa

08h00-16h00

Tập huấn kỹ năng Design Thinking cho sinh viên buổi 2  (Ideation, Prototype, Test)

- Đoàn Thanh Niên;

- Các điều phối viên chương trình;

- Các sinh viên theo danh sách đăng ký.

Tầng 3- Trung Tâm HL&TT

Bí Thư Đoàn Thanh Niên

Chủ nhật

16/9/2018

07h00-12h00

Hiến Máu Nhân Đạo

- BCH Đoàn Thanh Niên;

- BCH Hội Sinh Viên;

- Các sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo

Khu B

Đoàn Thanh Niên- Hội Sinh Viên